གཤམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་འཚོལ་བསམ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་འདེམས་རོགས།
(འཚོལ་ཞིབ་སྡེ་མཚན། རྟ་མཆོག་རོལ་བའི་ལྷ་ཚོགས།)

ཚང་མ་འདེམས།
40-260-10 རྟ་མཆོག་རོལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྟན།
40-260-20 རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ།
40-260-30 བཀའ་རྒྱུད་ཤངས་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ།
40-260-40 རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས།
40-260-50 པདྨ་ཅོད་པན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟ་མགྲིན།
40-260-60 རྟ་མགྲིན་དབྱིག་ཏོ་ཅན་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས།
40-260-70 རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས།
40-260-80 མི་ཏྲའི་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་ཆུང༌།
40-260-90 རྟ་མགྲིན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།
40-260-100 རྟ་མགྲིན་དཔའ་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་ཇོ་བོའི་ལུགས།
40-260-110 རྟ་མགྲིན་ཁྱུང་གཤོག་ཅན་ཇོ་བོའི་ལུགས།
40-260-120 རྟ་མགྲིན་ཤྭ་ན་བཞི་སྐོར་ཇོ་བོའི་ལུགས།
40-260-130 རྟ་མགྲིན་ཤྭ་ན་བཞི་སྐོར།
40-260-140 པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཏེ་སེང་དབྱུག་ཅན།
40-260-150 རྟ་མགྲིན་དཀར་པོ།
40-260-160 རྟ་མགྲིན་པདྨ་གར་དབང༌།
40-260-170 རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་རྙིང་མའི་ལུགས།
40-260-180 རྟ་མའགྲིན་ནག་པོ་རྙིང་མའི་ལུགས།
40-260-190 ཉང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ།
40-260-200 རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་པ།
40-260-210 རྟོག་པ་བདུན་པ་ལས་གསུངས་པའི་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།
40-260-220 རྒྱུད་ཐམས་ཅན་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཕྱི་མའི་རྟ་མགྲིན་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བ།
40-260-230 རྟ་མཆོག་དམར་པོ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་པ།
40-260-240 རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང།

འཚོལ་འབྲས་ལ་བལྟ་ཡུལ།

ཕུལ་བྱུང་ཉར་ཚགས།
དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཙ་ཀ་ལི་དང་ནག་བྲིས་ཚུད་པའི་པར་གཞན།
ཞིབ་ཕྲའི་ཁྱད་ཆོས།
དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།
ཐིག་རྩ།
གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན།
བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས།