གཤམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་འཚོལ་བསམ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་འདེམས་རོགས།
(འཚོལ་ཞིབ་སྡེ་མཚན། ནོར་བདག་ཛམྦྷ་ལ།)

ཚང་མ་འདེམས།
50-10-10 ནོར་བདག་ཛམྦྷ་ལའི་སྤྱིར་བསྟན།
50-10-20 ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔ་ཇོ་བོའི་ལུགས།
50-10-30 དཔའ་བོ་ཆིག་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམྦྷ་ལ་ལྷ་མང༌།
50-10-40 ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ།
50-10-50 མི་ཏྲ་ལྷ་དྲུག་ལས་ཛམྦྷ་ལ།
50-10-60 འཕགས་ལུགས་ཛམྦྷ་ལ།
50-10-70 གསང་འདུས་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་སེར།
50-10-80 ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོ་སྲོག་སྒྲུབ་ས་ལུགས།
50-10-90 ཛམ་དམར་ཆགས་པ་རྡོ་རྗེ།
50-10-100 གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོ།
50-10-110 ཛམྦྷ་ལ་ལྗང་གུ་དུས་འཁོར་ལུགས།
50-10-120 ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས།
50-10-130 ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོ།
50-10-140 གུར་ནས་བཤད་པའི་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ།
50-10-150 ཛམྦྷ་ལ་ཕྱག་དྲུག་པ།
50-10-160 ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ་ལྷ་དགུ།
50-10-170 ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོ་གཙོ་རྐྱང་།

འཚོལ་འབྲས་ལ་བལྟ་ཡུལ།

ཕུལ་བྱུང་ཉར་ཚགས།
དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཙ་ཀ་ལི་དང་ནག་བྲིས་ཚུད་པའི་པར་གཞན།
ཞིབ་ཕྲའི་ཁྱད་ཆོས།
དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།
ཐིག་རྩ།
གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན།
བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས།