རིག་མཛོད་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆེད་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།

མ་ལག་བཟོ་སྒྲིག Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 (Leopard), Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion). གལ་སྲིད་བོད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་སྡེབ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ན་ Windows XPནང་དུ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ།

དྲ་རྒྱའི་བཤར་ལྟ་ཆས། ཀུ་རོམ་མམ་(སྒེའུ་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་)ཧྥ་ཡར་ཧྥོ་ག་ས་(སྒེའུ་ཁུང་རྟགས་ཅན་)ཐོན་གསར་བ།

བོད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་འཐེབ་གཞོང་། འདེམས་ཐོ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཐོ་གཞུང་སྟབས་བདེ་ངང་འཚོལ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག

*གལ་སྲིད་བོད་ཡིག་གི་འཐེབ་གཞོང་ནང་འཇུག་བྱས་མེད་ཚེ། བོད་ཡིག་གི་འཐེབ་གཞོང་དོན་དམ་གྱིས་འདེམས་ཐོ་དང་གྲུབ་འབྲས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་སྲིད་པས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་འདིར་གཟིགས། www.incks.com/en/tibetan.html. འཐེབ་གཞོང་དོན་དམ་བདེ་སྤྱོད་གཏོང་བར་བོད་ཡིག་གི་འཐེབ་ཆིའི་སྟེང་དུ་ནོན། བརྩེགས་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གེར་བོད་ཡིག་འོག་མ་དག་གི་འཐེབ་ཆི་སྟེང་དུ་ནོན། འཚོལ་ཞིབ་སྒམ་ཆུང་ནང་དུ་བོད་ཡིག་བྲིས་ཚར་བ་དང་། དེ་བདམས་ནས་འདྲ་བཤུས་བྱས་ཏེ་CTAའཚོལ་ཞིབ་ནང་དུ་བླུགས། ཡང་ན། བཤར་ལྟ་ཆས་ཀྱི་འཚོལ་ཞིབ་ནང་དུ་བླུགས།